Regulamin Serwisu Internetowego „MONIT GSM”

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Serwisu. 


WSTĘP

 1. Serwis internetowy „monit gsm” (zwany Serwisem) działa w oparciu o prawo polskie.
 2. Podstawę prawną Regulaminu Serwisu stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) z późniejszymi zmianami
 3. Ustawa j.w. wdraża do prawa polskiego Dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
 4. Zgodnie z wymogami w.w. ustawy:
  1. Administrator (tj. Euforia s.c. Agnieszka Jakubowska, Justyna Jakubowska, ul. Męczenników Ośw. 25, 44-240 Żory, NIP 651-169-35-91, REGON 241192560) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.
  2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.  
  3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa powyżej.
  4. Regulamin określa w szczególności:
   - rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
   - warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Regulamin ten znajduje zastosowanie do wszelkich usług Serwisu, chyba że jego postanowienia wyraźnie stanowią inaczej.

STRUKTURA REGULAMINU

Regulamin ten składa się z dwóch części:
Część I – właściwy Regulamin Serwisu
Część II – Polityka Prywatności


REGULAMIN SERWISU CZĘŚĆ I
WŁAŚCIWY REGULAMIN SERWISU

1/ ADMINISTRATOR SERWISU

Administratorem Serwisu jest a. Euforia s.c. Agnieszka Jakubowska, Justyna Jakubowska, ul. Męczenników Ośw. 25, 44-240 Żory, NIP 651-169-35-91, REGON 241192560. Kontakt elektroniczny z administratorem możliwy jest pod adresem info@monitgsm.pl w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt pisemny z administratorem możliwy jest pod adresem: a. Euforia s.c. Agnieszka Jakubowska, Justyna Jakubowska, ul. Męczenników Ośw. 25, 44-240 Żory.

2/ DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

 1. Regulamin – oznacza ten Regulamin;
 2. Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.monitgsm.pl zarządzany przez Administratora. Administrator umożliwia korzystanie Użytkownikowi z usługi Serwisu, które polega na przetwarzaniu przez oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora wprowadzanych przez Użytkownika danych oraz udostępnianie ich uprawnionym przez Użytkownika osobom zgodnie z funkcjonalnością Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Użytkownik – to korzystający z Serwisu przedsiębiorca ( tj. podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu odrębnych przepisów), prowadzący działalność gospodarczą,
 4. Login - indywidualna nazwa danego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik nie może wybrać nazwy która uprzednio została wybrana przez innego zarejestrowanego Użytkownika ani nazwy naruszającej przepisy, regulamin, prawa osób trzecich w tym innych użytkowników lub dobre obyczaje
 5. Hasło – indywidualny, poufny ciąg znaków umożliwiający zalogowanie się do Serwisu danemu Użytkownikowi, Administrator informuje o obowiązku używania tzw. Mocnych haseł, których sposób tworzenia wskazany został w przepisach regulujących ochronę danych osobowych.

3/ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz aktualnej przeglądarki internetowej. Administrator sugeruje korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Spełnienie przez Użytkownika wymogów w zakresie Technicznych warunków korzystania z Serwisu, umożliwia korzystanie z serwisu, oraz ma znaczenie dla bezpieczeństwa Użytkownika, a w dalszej kolejności także dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

4/ USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA W RAMACH SERWISU

 1. Administrator umożliwia korzystanie Użytkownikowi z usługi Serwisu, które polega na przetwarzaniu przez oprogramowanie zainstalowane na serwerach Administratora wprowadzanych przez Użytkownika danych oraz udostępnianie ich uprawnionym przez Użytkownika osobom zgodnie z funkcjonalnością Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Osoby uprawione do korzystania z usługi to wszystkie osoby, którym Użytkownik zgodnie z przepisami prawa (w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych ) udostępnił indywidualną nazwę użytkownika (login ) oraz poufne hasło.
 3. Administrator nie poddaje żadnym ograniczeniom liczby oraz częstotliwości połączeń i przesyłania danych . Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z usługi przez osoby uprawnione przez Użytkownika oraz za brak zachowania poufności hasła przez Użytkownika lub te osoby.
 4. Usługa Serwisu jest oferowana w standardowej konfiguracji i wszelkie indywidualne dodatkowe oczekiwania co do jej funkcjonalności mogą być przedmiotem indywidualnych, ale uprzednich odrębnych ustaleń dokonanych wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym oferta Administratora w tym zakresie może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń.
 5. Funkcjonalność usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu opisana została w zakładce „jak to działa” na stronie www.monitgsm.pl. W toku prac nad doskonaleniem oferowanych usług Administrator zastrzega sobie modyfikowanie opisu usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, co nie stanowi zmiany tego Regulaminu.

5/ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator zobowiązuje się:

 1. do świadczenia Usługi w sposób ciągły na czas trwania umowy, za wyjątkiem czasu prowadzenia prac serwisowych i czasu działania siły wyższej.
 2. do zapewniania stałego działania usług i http (szyfrowany protokół http),
 3. do zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez oprogramowanie na serwerze Administratora.
 4. do codziennego (każdy dzień roboczy) tworzenia kopii zapasowych przetworzonych danych (back-up), przechowywanych w okresie nie dłuższym niż siedem dni od daty utworzenia każdej kopii.

6/ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Zachowania poufności loginu i hasła, w tym m.in. poprzez pisemne zobowiązanie upoważnionych przez niego osób do zachowania poufności tych haseł i loginów oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 2. przestrzegania zasad korzystania z usług, wynikających z regulaminu oraz przepisów prawa,
 3. Administrator jest uprawniony, aby dwukrotnie w ciągu miesiąca wyłączyć usługę, każdorazowo na okres do 24 godzin, ze względu na konieczność prowadzenia prac serwisowych. Informacja o wyłączeniu usługi będzie stale dostępna na głównej stronie usługi http://www.monitgsm.pl/ przez trzy kolejne dni poprzedzające moment jej wyłączenia.
 4. Za brak funkcjonowania usługi lub nienależyte funkcjonowanie usługi rozumie się takie jej zachowanie, które jednocześnie: narusza jej funkcjonalność oraz nie jest objęte wyłączeniami odpowiedzialności Administratora wskazanymi w Regulaminie

7/ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Usługi spowodowane działaniem siły wyższej oraz awariami systemów i łączy dostawców usług Administratora.
 2. Zaistnienie jednego lub kilku z poniższych zdarzeń nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi:
  - wprowadzania do Serwisu danych niezgodnie z funkcjonalnością Serwisu; używania Serwisu na komputerze, którego parametry techniczne nie odpowiadają odrębnie określonym wymogom technicznym, używania Serwisu niezgodnie z Regulaminem; konfiguracji systemu operacyjnego na komputerze, na którym używany jest Serwis, w sposób niezgodny z Regulaminem, wpływu na Serwis działania programów komputerowych pochodzących od innych dostawców, uruchamianych na tym samym komputerze lub w tej samej sieci komputerowej której używa Użytkownik; wpływu na Serwis przez urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, na którym jest użytkowany Serwis; usunięcia, obejścia, prób usunięcia lub obejścia zabezpieczenia Serwisu; dokonania przez użytkownika niedozwolonej modyfikacji Serwisu lub niedozwolonej ingerencji w dane przetwarzane przez Serwis; używania Serwisu niezgodnie z treścią łączącej strony umowy warunkami wskazanymi w tym Regulaminie; używania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem; uniemożliwienia Administratorowi zbadania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (w przypadku zgłoszenia reklamacji), w sposób przyjęty dla produktów tego rodzaju, w szczególności odmowy dostępu do sprzętu komputerowego, na którym usługa jest używana lub odmowy dostępu do bazy danych; naruszenia praw autorskich Administratora do Serwisu, niezastosowania się do ewentualnych pisemnych zaleceń Administratora w zakresie konserwacji i bezpieczeństwa danych gromadzonych w Serwisie,
 3. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności m.in. w przypadkach braku aktualności danych powstałej z przyczyn dotyczących Użytkownika (np. niesystematyczność wprowadzania ,zapisywania danych, brak przesyłanych danych, awaria łączy lub sprzętu po stronie Użytkownika).
 4. W przypadkach określonych powyżej Administrator jest zwolniony a z odpowiedzialności j.w. a ewentualne odtworzenie danych może zostać zlecone Administratorowi na odrębnie ustalonych warunkach.

8/ REKLAMACJE

 1. Administrator przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne oraz podejmuje działania w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu przesłanych danych w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Administratora (informacja o takich dniach zostanie zamieszczona z min. trzydniowym wyprzedzeniem na stronie Administratora http://www.monitgsm.pl/. W przypadku wystąpienia błędów w przetwarzanych danych Użytkownika zgłoszonych w danym dniu po godzinie 13, podjęcie działań przez Administratora nastąpi w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne przesłane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z kolejnością ich przesyłania na serwery Administratora.
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać przesłana na adres Administratora do kontaktu info@monitgsm.pl i zawierać dodatkowo czytelne zrzuty ekranów, lub powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności - w tym przypadku reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Użytkownika, przedmiot reklamacji, opis zdarzenia jakie Użytkownik uznaje za wadę, dodatkowe informacje, które pomogą Administratorowi w diagnozie problemu (w szczególności czytelne zrzuty ekranów)
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie czternastu dni roboczych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź (pocztą elektroniczną lub w inny wybrany przez Administratora sposób, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w treści zgłoszenia reklamacyjnego), wraz z uzasadnieniem, ewentualnym harmonogramem realizacji reklamacji lub dodatkowymi zapytaniami co do zgłaszanej reklamacji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

9/ OCHRONA DANYCH

Administrator posiada procedury ochrony danych i zapewnia Użytkownika, że znajdujące się na serwerach Administratora dane Użytkownika będą udostępniane tylko uprawnionym osobom (tj. podającym login i hasło danego użytkownika ) oraz nie będą używane do celów innych niż te, które wynikają z niniejszej umowy. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania z komputera lub systemu Użytkownika na serwery Administratora. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo danych na komputerze lub w systemie Użytkownika. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z  przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.

10/ NARUSZENIA PRAW ADMINISTRATORA

Użytkownik nie ma prawa do:

 1. udzielania licencji innym podmiotom (sublicencji) na usługi oferowane w ramach serwisu;
 2. jakiegokolwiek przenoszenia uprawień do dostępu do Serwisu, a w szczególności:
  1. udostępniania lub zbywania - bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora;
  2. tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian lub adaptacji oryginalnych elementów Serwisu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;
  3. dokonywania czynności prowadzących do poznania kodu źródłowego Serwisu;
  4. dokonywania jakichkolwiek innych czynności podejmowanych w celu poznania kodu źródłowego procedur umieszczonych w plikach zawierających przetwarzane dane stanowiących część usługi Serwisu.

11/ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Strony zobowiązują się wszelkie spory wynikające z  łączącej je umowy rozwiązywać polubownie. Jeśli rozstrzygnięcie polubowne okaże się niemożliwe, spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. Prawem właściwym jest prawo polskie.


REGULAMIN SERWISU CZĘŚĆ II - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych a. Euforia s.c. Agnieszka Jakubowska, Justyna Jakubowska, ul. Męczenników Ośw. 25, 44-240 Żory, NIP 651-169-35-91, REGON 241192560. Kontakt elektroniczny z Administratorem możliwy jest pod adresem info@monitgsm.pl w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 . Kontakt pisemny z administratorem możliwy jest pod adresem: Euforia s.c. Agnieszka Jakubowska, Justyna Jakubowska, ul. Męczenników Ośw. 25, 44-240 Żory.
 2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z usług Serwisu. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Dane pochodzące od użytkowników Serwisu są gromadzone w następujący sposób: informacje są podawane dobrowolnie przez użytkownika lub informacje są uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu, wśród tak uzyskiwanych informacji znajdują się informacje w dziennikach serwerów (automatycznie zapisywane dane: żądania strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia użytkownika, typ przeglądarki z której korzysta użytkownik , język przeglądarki, typ systemu operacyjnego urządzenia użytkownika. adres IP urządzenia użytkownika, pliki tekstowe (ang. "cookies") które są wysyłane do urządzenia użytkownika podczas korzytsania z Serwisu.
 4. Mechanizm cookies polega na tym, że przeglądarka internetowa urządzenia użytkownika może przechowywać pliki cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, przy czym zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie będą przetwarzane lub przechowywane jakiekolwiek dane osobowe użytkowników Serwisu a sam mechanizm cookies nie będzie wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników wyłącznie w celu właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników w szczególności w celu zapamiętania preferencji ustawień użytkownika oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Użytkownik może tak skonfigurować używaną przez niego przeglądarkę internetową aby całkowicie lub częściowo ograniczyć przechowywanie plików cookies.
 5. Dane zbierane przez Administratora w ramach Serwisu służą do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu (w zakres tych danych nie wchodzą dane wprowadzane przez użytkowników do treści bazy danych MONIT GSM). Gromadzone przez Administratora dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, chyba ze obowiązek ich udostępnienia będzie nałożony na Administratora przepisami prawa. Dostęp do tych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics. Administrator jest uprawniony do ujawniania zbiorczych i statystycznych zestawień dotyczących np.: liczny logowań do Serwisu lub liczby podmiotów korzystających z serwisu w tym z logowaniem oraz bez logowania. Dane takie nie umożliwią jednak identyfikacji Użytkowników i nie będą stanowić danych osobowych. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o korzystaniu z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Administrator jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do powiadomienia użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem podmiotów trzecich. W tym celu stosowane są m.in. urządzenia zabezpieczające serwery, szyfrowane połączenie pomiędzy urządzeniem użytkownika Serwisu a serwerem oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Centrum danych przetwarzanych w serwisie spełnia rygorystyczne wymogi Tier-3 normy ANSI/TIA-942 (m.in. posiada bezprzerwowe zasilanie (system UPS oraz agregat prądotwórczy), posiada system chłodzenia, podłączone jest do ringu światłowodowego dwiema osobnymi trasami, wyposażone jest w redundantne urządzenia sieciowe, a jego infrastruktura oparta jest o rozwiązania najlepszych dostawców, takich jak: EATON, Moeller, APC, Hewlett Packard). Dane przekazywane przez użytkownika są gromadzone i przetwarzane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa wymaganych polskim prawem . Użytkownik jest zobowiązany do nie udostępniania swoich danych rejestracyjnych nieuprawnionym podmiotom trzecim oraz do stosowania opcji wylogowania po zakończeniu korzystania z Serwisu w zakresie w jakim wymaga to logowania.
 7. Administrator umożliwia przeglądanie Serwisu w ograniczonym zakresie, bez logowania się. W celu uzyskania pełnego dostępu do Serwisu konieczne jest wykupienie odpowiednich usług od Administratora i zalogowanie się do Serwisu m.in. przy użyciu unikalnego, indywidualnego loginu i hasła
 8. Użytkownik zalogowany do Serwisu może wprowadzać zmiany lub usunąć swoje dane z Serwisu.

Administrator może zmienić treść Regulaminu Serwisu w tym treść Polityki Prywatności, informując o wprowadzanych zmianach na stronie Serwisu wraz z podaniem daty wejścia w życie wprowadzonych zmian. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 2013-10-14.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij